เยาวชนตำบลน้ำคำห่างไกลยาเสพติด

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ต.น้ำคำ ได้เข้าอบรม ตามโครงการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน ในเรื่องการป้องกัน และวิธีหลีกเลี่ยงให้หางไกลยาเสพติด
ไม่ว่า จะเป็นผู้เสพ ผู้ค้า ขอขอบคุณ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จัดทำโครงการ
นี้ขึ้น ในการอบรมครั้งเป็นนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 จำนวน 80 คน

 

P1190133
P1190134
P1190135
P1190142
P1190143
P1190144
P1190147
P1190148
P1190149
P1190150
P1190151
P1190152
P1190153
P1190154
P1190155
P1190156
P1190157
P1190158
P1190159
P1190160
P1190161
P1190162
P1190163
P1190164
P1190165
P1190166
P1190167
P1190168
P1190169
P1190170
P1190171
P1190172
P1190173
P1190174
01/34 
start stop bwd fwd

 

Additional information