SE-ED มอบหนังสือให้โรงเรียน เพื่อสนับสนุน นโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาขน)  ดร.มีโชค  ทองไสว
ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาวิชาการ ของ ซีเอ็ด พร้อมด้วย นายพีรวุฒิ ทบทอบ
ได้มามอบหนังสือภาษาอังกฤษ ให้โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา จำนวน 580 เล่ม
มูลค่า 175,520บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนมีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอานาคต ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการทำให้
คนไทยเก่งขึ้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ดร.มีโชค ทองไสวและคณะ และขอขอบคุณ
นางสาววีนัฐ โพธิ์ไชย ศิษย์เก่ารุ่น ปี2538 ที่ประงานทางบริษัท ซีเอ็ดDSC_0238
DSC_0239
DSC_0240
DSC_0241
DSC_0242
DSC_0244
DSC_0245
DSC_0246
DSC_0247
DSC_0248
DSC_0249
DSC_0250
DSC_0251
DSC_0252
DSC_0253
DSC_0254
DSC_0255
DSC_0257
DSC_0259
DSC_0260
DSC_0261
DSC_0262
DSC_0263
DSC_0264
DSC_0265
DSC_0267
DSC_0269
DSC_0270
DSC_0271
DSC_0272
DSC_0273
DSC_0274
DSC_0275
DSC_0276
DSC_0277
01/35 
start stop bwd fwd

Additional information