เขตพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประกอบไปด้วย นายสะอาด สีหาภาค ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง ประธานกรรมการ นายนิกร ผุดผ่อง ผอ.โรงเรียนบ้านกอก
กรรมการ นายศานิต คำวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเปือย กรรมการและเลขานุการ ทางโรงเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการ
ทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ ทางโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา จะนำไปปรับปรุงระบบประกันคุณภาพในให้ดียิ่งขึ้น

DSC_0695
DSC_0696
DSC_0697
DSC_0698
DSC_0699
DSC_0700
DSC_0701
DSC_0702
DSC_0703
DSC_0704
DSC_0705
DSC_0706
DSC_0707
DSC_0708
DSC_0709
DSC_0710
DSC_0711
DSC_0712
DSC_0713
DSC_0714
DSC_0715
01/21 
start stop bwd fwd

Additional information