วันเด็กแห่งชาติ58 เวที่การแสดงออกของนักเรียน

วันเด็กแห่งชาติ58 เวทีการแสดงออกของนักเรียน
ขอขอบคุณ ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทุกฝ่ายที่ให้การ สนับสนุน

 

DSC_0384
DSC_0385
DSC_0386
DSC_0388
DSC_0389
DSC_0390
DSC_0391
DSC_0392
DSC_0395
DSC_0396
DSC_0400
DSC_0401
DSC_0402
DSC_0403
DSC_0405
DSC_0407
DSC_0408
DSC_0410
DSC_0412
DSC_0413
DSC_0414
DSC_0415
DSC_0417
DSC_0422
DSC_0423
DSC_0424
DSC_0425
DSC_0426
DSC_0428
DSC_0430
01/30 
start stop bwd fwd

Additional information