ประชุมผู้ปกครอง จ่ายเงินเรียนฟรี ปีการศึกษา 2558

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
จ่ายเงินเรียนฟรี๑๕ อย่างมีคุณภาพ ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ อ.๑ ม.๑ ประชุมผู้ปกครอง
แต่ละห้องเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ พัฒนานักเรียนให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนมากยิ่งขึ้น การประชุมครั้งนี้
มีนายสุทัศน์ บุญยี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในที่ประชุม

 

DSC_0629
DSC_0635
DSC_0636
DSC_0637
DSC_0638
DSC_0639
DSC_0646
DSC_0648
DSC_0649
DSC_0650
DSC_0651
DSC_0655
DSC_0657
DSC_0662
DSC_0665
DSC_0666
DSC_0667
DSC_0668
DSC_0669
DSC_0670
DSC_0671
DSC_0672
DSC_0673
DSC_0674
DSC_0675
DSC_0676
DSC_0677
DSC_0678
01/28 
start stop bwd fwd

 

Additional information