๒๗มีนาคม ๒๕๕๘ ปัจฉิมนิเทศ ม.๓


๒๗มีนาคม ๒๕๕๘ ปัจฉิมนิเทศ ม.๓


วันนี้เป็นสำคัญอีกวันหนึ่งของนักเรียนชั้น ม.๓ นักเรียนทั้ง ๑๕ คน
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ มีมากกว่านี้ แต่คนเหล่านั้น ก็ไม่สามารถทนต่อ
ต่อการยั่วยุของ สภาพแวดล้อม ของสังคมในยุคนี้ แต่เธอทุกคนทั้ง ๑๕ คน

ได้เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาแล้ว นักเรียน
ถือเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อชุมชน เป็นบุคคลที่ทำคุณ
ประโยชน์ให้โรงเรียน
บ้านหนองโนวิทยา ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ศึกษาอยู่ตรงนี้
ได้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ในการแข่งขันกีฬา การแข่งขันทักษะวิชาการ
รวมทั้งการไปปรากฎตัวในที่ต่างๆ ไปบอกถึงความเป็นหนองโนวิทยา
ร่วมแรงรวมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถาบันการศึกษาของชุมชน
ให้ชุมชนได้ใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น
คนรวย ในชุมชน ได้เอารถยนต์มาฝึกขับ นักเรียนเยาวชน
  ที่ไปศึกษาอยู่ในตัวเมืองตัวจังหวัด ได้ใช้เป็นสถานที่ ออกกำลังกาย
ตอนเย็นวันเปิดเรียนและตลอดวันในวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดอื่่นๆ
พร้อมทั้ง ทิ้ง ขยะมูลฝอย ทิ้งก้นบุหรี ขวดเหล้า ขวดเบียร์ 
ขวดน้ำคอัดลม  ปัสสาวะถ่ายอุจจาระ เปิดน้ำบาดาล น้ำประปาใช้
พวกเธอและน้องจะต้องมาเก็บ ทำความสะอาด โรงเรียนจะต้องเอาเงินที่รํฐ
จัดสรรให้พวกเธอและน้องๆ จำนวน ๒๘๐ คน มาใช้จ่าย ค่ารถขนขยะ
ของเทศบาล ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าซ่อมแชม วัสดุอุปกรณ์ที่ ชำรุด
จากการมาใช้ของ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบตรัวเรา(ครอบครัวหนองโนวิทยา)
ทางโรงเรียนจึงถือได้ว่า พวกเธอ เป็นผู้ให้โดยแท้ ขอให้คุณงามความดีที่พวก
เธอได้สร้างไว้ในโรงเรียนหนองโนวิทยานี้ นำพาเธอทุกคนประสบความสำเร็จ
ในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เจริญรุ่งเรือง
เป็นคนดี ของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กตัญญููต่อ
พ่อแม่ ครู อาจรย์ ปู ย่า ตา ยาย ทดแทนแผ่นดิน บ้านเกิด สถาบันการศึกษาที่ตนเอง
เคยเรียน เคยอยู่อาศัย ขยัน ขันแข็งในการทำงาน ช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อมีโอกาส
ไม่เอาเปรียบคนอืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน
ขอให้ทุกคนโชคดี.....


นายสุทัศน์  บุญยี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

 ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

CCI26032558_00003_001 copy
DSC_0229
DSC_0230
DSC_0231
DSC_0232
DSC_0233
DSC_0234
DSC_0235
DSC_0236
DSC_0237
DSC_0238
DSC_0239
DSC_0240
DSC_0241
DSC_0242
DSC_0243
DSC_0244
DSC_0245
DSC_0246
DSC_0247
DSC_0248
DSC_0251
DSC_0253
DSC_0254
DSC_0256
DSC_0257
DSC_0258
DSC_0259
DSC_0260
DSC_0262
DSC_0263
DSC_0266
DSC_0267
DSC_0268
DSC_0269
DSC_0270
DSC_0271
DSC_0272
DSC_0273
DSC_0274
DSC_0275
DSC_0276
DSC_0277
DSC_0278
DSC_0279
DSC_0280
DSC_0281
DSC_0282
DSC_0283
DSC_0284
DSC_0285
DSC_0286
DSC_0287
DSC_0288
DSC_0289
DSC_0290
DSC_0291
DSC_0292
DSC_0293
DSC_0294
DSC_0295
DSC_0296
DSC_0297
DSC_0298
DSC_0299
DSC_0300
DSC_0301
DSC_0302
DSC_0303
DSC_0304
DSC_0305
DSC_0306
DSC_0307
DSC_0308
DSC_0309
DSC_0310
DSC_0311
DSC_0312
DSC_0313
DSC_0314
DSC_0315
DSC_0316
DSC_0317
DSC_0318
DSC_0319
DSC_0320
DSC_0321
DSC_0322
DSC_0323
DSC_0324
DSC_0325
DSC_0326
DSC_0327
DSC_0328
DSC_0329
DSC_0330
DSC_0331
DSC_0332
DSC_0334
DSC_0336
DSC_0337
DSC_0338
DSC_0339
DSC_0340
DSC_0341
DSC_0342
DSC_0343
DSC_0344
DSC_0345
DSC_0346
DSC_0347
DSC_0348
DSC_0349
DSC_0351
DSC_0352
DSC_0353
DSC_0354
DSC_0355
DSC_0356
DSC_0357
DSC_0358
DSC_0359
DSC_0360
DSC_0361
DSC_0362
DSC_0363
DSC_0364
DSC_0365
DSC_0366
DSC_0367
DSC_0368
DSC_0369
DSC_0370
DSC_0371
DSC_0372
DSC_0373
DSC_0374
DSC_0375
DSC_0376
DSC_0377
DSC_0378
DSC_0379
DSC_0380
DSC_0381
DSC_0382
DSC_0383
DSC_0384
DSC_0385
DSC_0386
DSC_0387
DSC_0388
DSC_0389
DSC_0390
DSC_0391
DSC_0392
DSC_0393
001/156 
start stop bwd fwd

Additional information