ประชุมผู้ปกครองเรียนพรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

ประชุมผู้ปกครองเรียนพรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

      เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา โดยนายสุทัศน์  บุญยี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเป็นการ
ชี้แจงนโยบายในการจัดการเรียนการสอน พร้อมกับจ่ายเงินเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ พร้อม
กับจัดนิทรรศการเปิดบ้าน เพื่อเป็นการรายงานการจัดการศึกษาสู่ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน
และผู้มีส่วนได้เสียอื่น

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   


 

 
   

 
 
   
   

 
   
   
   
   
   
   

 

 

Additional information