กรรมการสถานศึกษา

         รายชื่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

 

   กรรมการที่ปรึกษา...................................................

๑.นายสุรศักดิ์  รินทร  ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนน หมู่ ๘
๒.นายมนูญ  สัมฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนจันทร์  หมู่ ๑๒ โทร ๐๙๙๔๖๙๙๙๕๐
๓.นางพรนภา  เขียนวงวงศ์  ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองโน หมู่ ๑๔ โทร ๐๙๐๐๔๘๑๓๒๘
๔.นายกิตติ พงษ์พิละ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองโน หมู่ ๓

๕.นายสุรชัย  อินตะนัย  ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่ หมู่ ๑ โทร ๐๘๑๐๖๗๘๖๙๒
๖.นายบุญศักดิ์  หลักคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๓  โทร 

Additional information