ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

ป้ายชื่อโรงเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน
 พระพุทธรูปหน้าสถานศึกษา  อาคารบ้านดอนจันทร์(สำหรับชั้นมัธยม)
 อาคารบ้านใหม่ สำหรับชั้น ป.๔-๕  อาคารบ้านโนน สำหรับ ชั้นอนุบาล ห้องคอม๒
 อาคารบ้านหนองโน สำหรับ ชั้น ป.๑-๓  อาคารหอประชุม
 อาคารจันทร์ประวิตย์ งานเกษตร คหกรรม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 กลับไปที่เมนู

Additional information