ประชุมกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๐มีนาคม ๒๕๕๘ ทางโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้จัดให้มีการ
ประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับทราบรายงานการจัดการศึกษาในรอบปี
การศึกษา ๒๕๕๗ และทางโรงเรียนได้รับการชี้แนะแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๘
ต่อไป

DSC_0173
DSC_0174
DSC_0175
DSC_0176
DSC_0177
DSC_0178
DSC_0179
DSC_0180
DSC_0181
DSC_0182
DSC_0183
DSC_0184
DSC_0185
DSC_0186
DSC_0187
01/15 
start stop bwd fwd

Additional information