โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาโรงเรียนดีประจำตำบล

ต้อนรับครูย้ายมาใหม่

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นางพัทธนันท์    วรโพด ผอ.โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง อ.วังหิน ได้มาส่ง
นางสาวรัชต์วดี    วรกิตต์สกุลชัย มาดำรงตำแหน่งครู ที่โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ทางโรงเรียนยิดดี
ต้อนรับครับ

01 (1)
01 (10)
01 (11)
01 (12)
01 (13)
01 (14)
01 (15)
01 (16)
01 (17)
01 (18)
01 (19)
01 (2)
01 (20)
01 (21)
01 (22)
01 (23)
01 (24)
01 (25)
01 (26)
01 (27)
01 (28)
01 (29)
01 (3)
01 (30)
01 (31)
01 (32)
01 (33)
01 (34)
01 (35)
01 (36)
01 (4)
01 (5)
01 (6)
01 (7)
01 (8)
01 (9)
01/36 
start stop bwd fwd

Additional information