โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาโรงเรียนดีประจำตำบล

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น โดยหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นางศิริโฉม เกษศิริ ประธานจัดงาน และมีนาง
นิทรา วงศ์นิล ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานเปิดงาน


01 (1)
01 (10)
01 (11)
01 (12)
01 (13)
01 (14)
01 (15)
01 (16)
01 (17)
01 (18)
01 (19)
01 (2)
01 (20)
01 (21)
01 (22)
01 (23)
01 (24)
01 (25)
01 (26)
01 (27)
01 (28)
01 (29)
01 (3)
01 (30)
01 (31)
01 (32)
01 (4)
01 (5)
01 (6)
01 (7)
01 (8)
01 (9)
01/32 
start stop bwd fwd

Additional information